Anhui Industrial Corporation, located at 606 Huangshan Road, Hefei, Anhui, China
Anhui Zhongyan Fuyang Juanyanchang Chupin, lcated at Anhui, China
Anhui Zhongyan Gongye Gongsi Chupin, located at Anhui, China
Bengbu Cigarette Factory, located at 279 Hongqi No.1 Road, Bengbu, Anhui, China
Chuzhou Cigarette Factory, located at Anhui, China
Fuyang Cigarette Factory, located at Anhui, China
Hefei Cigarette Main Factory, located at Anhui, China
Mount Huangshan General Cigarette Factory, located at Anhui, China
Wuhu Cigarette Main Factory, located at Anhui, China

BENGBU was founded in 1942. Foundation of MOUNT HUANGSHAN GENERAL CIGARETTE FACTORY in March 2005 by merger of BENGBU, CHUZHOU and HEFEI. In 2006 WUHU became part of MOUNT HUANGSHAN GENERAL CIGARETTE FACTORY.

PRODUCTS:
Dafengshou, (Daji), Derby, Dubao, Dujiang, (Foziling), (Guang Ming), Hong San Huan, Huang Shan, (Liu Lan Xiang), Lung, Shengtang, Tanken, Wangzhongwang, Xiang Mei, Yingkesong, Zhongding