Chengdu Cigarette Factory, located at Sichuan, China
Chongqing Tobacco Industry Co. Ltd., located at China
Chuanyu Industrial Corporation, located at Sichuan, China
Chuanyu Tic. Sichuan Tobacco Industry Co., Ltd., located at Sichuan, China
Chuanyu Tic. Chongqing Tobacco Industry Co. Ltd., located at Sichuan, China
Chuanyu Zhongyan Chongqing Tobacco Industry Co. Ltd., located at Sichuan, China
Chuanyu Zhongyan Tobacco Industry Co. Ltd., located at Sichuan, China
Fuling Cigarette Factory, located at China
Guangming Cigarette Factory, located at China
Luzhou Cigarette Factory, located at Sichuan, China
Mianyang Cigarette Factory, located at Sichuan, China
Peng'an Cigarette Factory, located at Sichuan, Chain
Qianjiang Cigarette Factory, located at China
Shifang Cigarette Factory, located at Sichuan, China
Sichuan-Chongqing Regional China Tobacco Industry Corporation, located at China
Sichuan Industrial Co. Ltd., located at China
Xichang Cigarette Factroy, located at Sichuan, China
Yibin Cigarette Factory, located at Sichuan, China
Zhongjiang Cigarette Factory, located at China
Ziyang Cigarette Factory, located at Sichuan, China

In 2004 CHENGDU acquires XICHANG. CHUANYU ZHONGYAN TOBACCO was founded in August 2003 to combine all cigarette factories of Sichuan province. In June 2006 SICHUAN TOBACCO INDUSTRY was founded to hold all these cigarette factories except CHONGQING TOBACCO FACTORY which became CHONGQING TOBACCO INDUSTRY to be on the same level as SICHUAN TOBACCO INDUSTRY.

PRODUCTS:
(Cailian), (Chang Le), Chaotianmen, Chengdu, Chill Out, Chongqing, Emeishan, Fast Foal, Five Bulls, Five Oxen, Guo Bao, Hang Tian Cheng, Hong Yan, Hongsheng, Jiaozi, Jinboshan, Jinhongcha, Jiu Zhai Gou, (Jiuyuejiu), Jiuzhai Shenyun, Longfeng, (Meiting), Pride, Sanxiaqing, Shancheng, Shipai, Shipaixuejia, (Stone Post), The X, Tianxiaxiu, Tianzi, Tianziao, (Xuezhuwang)