Guangdong General Cigarette Factory, located at Guangzhou City, Guangdong, China
Guangdong Industrial Corporation, located at Guangzhou City, Guangdong, China
Guangdong Tobacco Corporation, located at Guangzhou City, Guangdong, China
Guangzhou Branch of Yi Zhong Cigarette Production Co., Ltd., located at Guangzhou City, Guangdong, China
Guangzhou No.1 Cigarette Factory, located at Guangzhou City, Guangdong, China
Guangzhou No.2 Cigarette Factory, located at Guangzhou, Guangdong, China
Meizhou Cigarette Factory, located at Guangdong, China
Nanhai Cigarette Factory, located at Guangdong, China
Shaoguan Cigarette Factory, located at Guangdong, China
Shenzhen Cigarette Factory, located at Shenzhen, Guangdong, China
Viniton (Group) Co., Ltd., located at Cambodia
Zhanjiang Cigarette Factory, located at Guangdong, China

Founded in 1948 by Zhang Yunqiao as GUANGZHOU BRANCH OF YI ZHONG CIGARETTE PRODUCTION CO., LTD.. In 1970 it got renamed to GUANGZHOU NO.1 CIGARETTE FACTORY. In 1993 establishment of subsidiary VINITON at Cambodia.
In 2004 GUANGZHOU NO.2 CIGARETTE FACTORY merges with GUANGZHOU NO.1 CIGARETTE FACTORY and NANHAI CIGARETTE FACTORY. In 2005 the 3 copmanies merge with MEIZHOU CIGARETTE FACTORY, SHAOGUAN CIGARTTE FACTORY and ZHANJIANG CIGARETTE FACTORY and ZHANJIANG branch of LIANJIANG CIGARETTE FACTORY - these 7 companies firm now under the name GUANGDONG GENERAL CIGARETTE FACTORY.

PRODUCTS:
Apollo, (Baile), Cocopalm, Fei-Ying, (Fengshou), Gold Source, Guangzhou, Haorizi, Hongmei, Hongmeiwang, Huangguan, Jiadele, Jiajiale, Jinfeng, Jinyuan, Kwangchow, Lishilai, Luckhill, Nanhai, Shuang Xi, Temeisi, Wuge, Wuye Shen, (XiLi), Yangcheng, (Yin Hang Pai), Yue Xiu