Bijie Cigarette Factory, located at Guizhou, China
Guiding Cigarette Factory, located at China
Guiyang Cigarette Factory, located at China
Guiyang Cigarette II Factory, located at China
Guizhou Huang Guo Shu Tobacco (Group) Corporation, located at China
Guizhou Industrial Co. Ltd., located at Guizhou, China
Guo Ying Guiyang Cigarette Factory, located at China
Huangping Cigarette Factory, located at China
Kweiyang No.1 Cigarette Factory, located at Guiyang (Kweiyang), Guizhou, China
Liupanshui Cigarette Factory, located at China
Tongren Cigarette Factory, located at China
Xingyi Cigarette Factory, located at Guizhou, China
Zunyi Cigarette Factory, located at Guizhou, China

In 2004 the smaller cigarette companies of Guizhou (like GUIDING, HUANGPING, LIUPANSHUI) got closed. The remaining 5 cigarette companies (BIJIE, GUIYANG, TONGREN, XINGYI and ZUNYI) merge to build GUIZHOU HUANGGUOSHU TOBACCO in 2005.

PRODUCTS:
Arrive Cuests, (Bai He), Caohai, Chang Zheng, (Chipaiyan), (Cortex), (Dayangpai), Dongfangqing, (Fanjingshan), Guiyan, (Haiwang), Huang Guo Shu, (Huangping), (Huaxi), (Huaxia), Jiaxiu, (Jinbaolu), (Liandeng), (Mao Tai), (Menggui), (Shenghuo), Suoluo, (Weishi), (Xiang Yang Hua), Xiao Kang, (Xingxiu), (Xiniuwang), Yinshan, (Yunfeng), Zunyi