Hailin Cigarette Factory, located at Heilongjiang, China
Harbin Cigarette Factory, located at Heilongjiang, China
Harbin General Cigarette Factory, located at Heilongjiang, China
Heilongjiang Tobacco Industrial Co. Ltd., located at Heilongjiang, China
Muling Cigarette Factory, located at Heilongjiang, China
Suihua Cigarette Factory, located at Heilongjiang, China

HARBIN CIGARETTE FACTORY got founded in 1902. In 2003 it becomes HARBIN GENERAL CIGARETTE FACTORY by merging with HAILIN, MULENG and SUIHUA.

PRODUCTS:
(21 Century), Harbin, (Jiangfan), (Jijihong), Lao Ren Yi, Longyan, Putao, Reishi, (Sanshan), (Woshou), (YaoQianShu), (Ying Chun)