Hohhot Cigarette Factory, located at Huhehaote, Inner Mongolia, China
Huhehaote Cigarette Factory, located at Huhehaote, Inner Mongolia, China

PRODUCTS:
(Ganghua), Huaqi, (Jinxing), (Xue Hua), (Yan), (Yeniu)