Badong Cigarette Factory, located at Hubei, China
Dangyang Cigarette Factory, located at Hubei, China
Dawu Cigarette Factory, located at China
Guangshui Cigarette Factory, located at China
Hong'an Cigarette Factory, located at China
Hubei China Tobacco Industry Co. Ltd., located at Hubei, China
Hubei Tobacco Company, located at Wuhan, China
Jiangling Cigar Factory, located at China
Laifeng Cigarette Factory, located at Hubei, China
Lichuan Cigarette Factory, located at Hubei, China
Qingjiang Cigarette Factory, located at Hubei, China
Sanxia Cigarette Factory, located at China
The Three Gorges, located at China
Wuhan Tobacco Company, located at Wuhan, Hubei, China
Wuhan Tobacco Group Co. Ltd., located at 150 Renshou Road, Wuhan, Hubei, China
Wuhangang Tobacco Factory, located at China
Xiangfan Cigarette Factory, located at China
Xianning Cigarette Factory, located at Hubei, China
Yunyang Cigarette Factory, located at Hubei, China
Zaoyang Cigarette Factory, located at Hubei, China

WUHAN was developed from Hankou branch of SOUTH PACIFIC BROTHER TOBACCO COMPANY (established in 1916). In 2003 WUHAN merges with GUANGSHUI CIGARETTE FACTORY, HONG'AN CIGARETTE FACTORY, SANXIA CIGARETTE FACTORY and XIANGFAN CIGARETTE FACTORY, it further acquires DAWU CIGARETTE FACTORY (to close it) and THE THREE GORGES. The same year LAIFENG CIGARETTE FACTORY and LICHUAN CIGARETTE FACTORY merge to form QINGJIANG CIGARETTE FACTORY. In 2004 WUHAN acquires BADONG CIGARETTE FACTORY and XIANNING CIGARETTE FACTORY to close them. Acquires in 2005 QINGJIANG CIGARETTE FACTORY.

PRODUCTS:
A Gentleman The King, (Baihe), Baijin Long, (Big Boss), Chu Feng, Crocodile, (DaLaoBan), Diaoyang, (Dongbao), (Fengyan), Gaojixiangyang, (Golden Butterfly), Great Wall, Happiness, (Hong Bao Hu), Hong Jin Long, Hongshuangxi, (Hongta), (Huahuanghou), Huang Jin Long, (Huangcheng), Huanghelou, (Jialefu), (Jin Tong), (Jinqianshu), (Jinshahe), (Lingyang), (Meijing), Mingdao, (Pan Pan), (Qiming), RGD, (Sanxia), Shancha, (Shanxia), Shuangxi, Sino-American, (TengLongDong), Tongle, Tongleyan, Wang Xing Kong, (Weiger), (Weinasi), (Yangjan), Yellow Crane Tower, (Yinlian), (Yong Fang), Yong Guang, (Youyong), Yunlipai, Zhanyou Ling, Zhu