Baiquan Cigarette Factory, located at Hunan, China
Baoding Cigarette Factory, located at Baoding, China
Changde Cigarette Factory, located at Dongting Road(w), 415000 Changde, Hunan, China
Changsha Cigarette Factory, located at Changsha, Hunan, China
Chenzhou Cigarette Factory, located at China
Hunan Industrial Corporation, located at Hunan, China
Lingling Cigarette Factory, located at China
Longhui Cigarette Factory, located at China
Qidong Cigarette Factory, locate at Hunan, China
Sansan Cigarette Factory, located at China
Shijiazhuang Cigarette Factory, located at Hebei, China
Siping Cigarette Factory, located at Jilin, China
Wuzhong Cigarette Factory, located at China
Xinhuang Cigarette Factory, located at Hunan, China

SANSAN got established in 1902, CHANGSHA in 1947, CHANGDE in 1951. In 1948 SANSAN gets renamed to BAODING. In 2004 SHIJIAZHUANG acquires BAODING. In 2008 SHIJIAZHUANG gets aquired by CHANGSHA.

PRODUCTS:
Baiquan, Baisha, (Changde), Changsha, (Chen Fang), Chunxiang Furong, Diamond, DongFangHong, (Dongting), (Duorou), Furong, Furonghou, Furongwang, Furongyan, (Gaochan), Harmonization, Harmony, (Hong Dou), (Hong Mei), (Huaguang), Huanggai Furong, (Huoju), Jiabin, (Jilu), Jin Furong, Jinping Furong, Jinsha, Jiyan, (Juhua), (Julun), Junjian, (Lili), Lingzhi, Marshal, Marvelous Baisha, Mellow Furong, (Mile), Nise, Second-Hand Safe, Shijiazhuang, Silver Elephant, Special Xianyan, (Wanshili), (Wuling), Xiangsi, (Xiangyan), (XingKong), (Yinxiang), Yulan, Zuanshi