Chengcheng Cigarette Factory, located at China
Huaiyin Cigarette Factory, located at Jiangsu, China
Jiangsu Industrial Corporation, located at Jiangsu, China
Nanjing Cigarette Factory, located at Nanjing, China
Nantong Cigarette and Filter Experimental Factory, located at China
Xuzhou Cigarette Factory, located at Jiangsu, China

In 2004 XUZHOU CIGARETTE FACTORY acquires CHENGCHENG CIGARETTE FACTORY.

PRODUCTS:
Dafengshou, (Dongdu), Haohe Yan, Huaxicun, (Jinhua), Lingshan, Lishan, (Meilepai), NanJing, QinHuai, Red Flag, Romantic, Sequoia, Suyan, The 12 Beauties Of Jinling, (Xijing), (Xiongzhu), Yi Pin Mei, (Yuhua Shi), (Yuntai)