Gannan Cigarette Factory, located Jiangxi, China
Guangfeng Cigarette Factory, located Jiangxi, China
Jiangxi Industrial Corporation, located at Jiangxi, China
Jinggangshan Cigarette Factory, located Jiangxi, China
Nanchang Cigarette Factory, located Jiangxi, China
Nanchang General Cigarette Factory, located Jiangxi, China
Xingguo Cigarette Factory, located Jiangxi, China

Founded in 2001 by merger of the 5 cigarette factories at Jiangxi.

PRODUCTS:
Gan, (Golden Seed), (Huan Teng), (Jinggangshan), Jinsheng, Jun Zhu, Lu Shan, (Lu Shan Lian), (Meique), (Nanchang), (Tianhong), (Weili), (Xiucheng), (Xuchang), Yue Tu, Yue Tu Yan, (Zhuangli)