Jilin Cigarette Factory, located at Jilin, China
Jilin Tobacco Industry Co., Ltd., located at Jilin, China
Yanji Cigarette Factory, located an Yanji, Jilin, China

Foundation of YANJI CIGARETTE FACTORY in 1975.

PRODUCTS:
ChangBai Shan, ChangBai Shen, (Hei Ying), Jinhulu, Rensheng (Ginseng)