OAO "Pogarskaya Sigaretno - Sigarnaya Fabrika" (PSSF), located at ul. Oktyabrskaya 41, 243550 Pogar, Russia
OAO "Pogarskaya Cigarette & Cigar Factory", located at ul. Oktyabrskaya 41, 243550 Pogar, Russia

Founded in 1915.

PRODUCTS:
Belomorkanal, BT, Elisey, Kazbek, Papirosy Nostalgiya, Petrogradskiye, Polyot, Premier, Prima, PT, Russkaya Vesna