Dezhou Cigarette Factory, located at China
Etsong British & American Tobacco Corporation Ltd.
Etsong Tobacco (Group) Co. Ltd., located at 20 Huayang Road, 266021 Qingdao, Shandong, China
General Tobacco Group Co. Ltd., located at Shandong, China
Heze Cigarette Factory, located at China
Jinan Cigarette Factory, located at Shandong, China
Jining Cigarette Factory
Linqing Cigarette Factory, located at Shandong, China
Lunan Tobacco Group
Oriental Tobacco (Group) Co. Ltd., located at China
Qingdao Cigarette Factory, located at Shandong, China
Qingzhou Cigarette Factory, located at Shandong, China
Rizhao Cigarette Factory
Shandong General Tobacco Group Co. Ltd., located at Shandong, China
Shandong Lefumen Tobacco Corporation
Shandong Industrial Corporation, located at No.30, Jiefang Road, Lixia District, Jinan, Shandong, China
Tengzhou Cigarette Factory, located at Shandong, China
Tsingtao Cigarette Factory
Weihai Cigarette Factory
Yantai Cigarette Factory
Yanzhou Cigarette Factory, located at China
Yishui Cigarette Factory, located at China
Zaozhuang Cigarette Factory

Founded in 1924 as TOBACCO COMPANY OF GREAT BRITAIN. Foundation of DEZHOU CIGARETTE FACTORY in 1949. In 1952 the TOBACCO COMPANY OF GREAT BRITAIN was taken over by the Chinese government and renamed to QINGDAO CIGARETTE FACTORY. In 1994 merger with HEZE CIGARETTE FACTORY, RIZHAO CIGARETTE FACTORY, WEIHAI CIGARETTE FACTORY, YANTAI CIGARETTE FACTORY. In 1995 it got renemed to ETSONG TOBACCO. In 1998 merger with LUNAN TOBACCO GROUP (with JINING CIGARETTE FACTORY and ZAOZHUANG CIGARETTE FACTORY).

PRODUCTS:
A Pen, Amber King, (Bailian), D&J, Da Qian Men, Dafengshou, Daji, (Deng Ta), Dongyuetaishan, (Double Horses), Eight Happiness, (Fengshou), (Fushou), (Future), General, Gold Flake, Golden Crane, (Guping), (Haitang), Hatamen, Hong Jin, (Hongbao), Hongtu, Hupo, J&J, Jing Yang Gang, Jiuzhou, (Kong's Mansion), Laodao, (Lideli), (Lü Mu Dan), (Malan), Marshal, Oriental, Oriental Dragon, Penglaige, (Qilu), Qingzhou, Red Flake, Rooster, Royal Salvo, (Shuangling), (Shun Hang), (Ta Song), Taishan, (Tiane), Tianyuan, (Times), (TS), (Weihe), (Xianglan), Yimengshan, (Yingguan)