BAT "Ukrainskaya Tyutyunova Kompaniya", located at Kiev, Ukraine
BAT "Ukrainska Tyutyunova Kompaniya", located at Kiev, Ukraine
BAT "UTK", located at Kiev, Ukraine

PRODUCTS:
5 Klas, Astra, Kozatski, Prima, Sfinks, Sphinx, Verkhovyna